Dua ya kuomba riziki

Mimi ni msichana wa kiislam nina umri wa miaka 25 naomba mnisaidie nahitaji kujua dua za kuomba na sala za kusali kwaajili ya kutubu madhambi yangu kwa Allah.

Tumepokea swali lako na tumefurahi sana kuona kwamba wako ndugu zetu kama wewe wenye kufanya makosa lakini AlhamduliLLaah wanatambua makosa yao na kutaka kurudi kwa Mola wao. Hivyo, jambo la kwanza linalokupasa ni kumshukuru Allaah Subhaanahu Wa Ta'alaa kwa Kukuzindua ukatambua kuwa uko makosani kabla ya adhabu Yake au mauti kukufika.

Vile vile kupata uongofu katika umri kama huo pia ni jambo la kumshukuru Allaah kwani wengi huendelea na maasi na kuendelea kuchuma madhambi hadi wanafikia katika umri mkubwa. Yote hayo ni neema kutoka kwa Mola wako unapasa umshukuru sana kila wakati.

Kuomba Maghfirah unaweza kuswali Rakaa mbili tu kwa nia moyoni ya kuomba Tawbah kwa Mola wako kama utakavyoona dalili katika mada za Tawbah tunazokuwekea viungo vyake chini. Na pindi ukiisoma jioni ikawa usiku huo ni siku ya kuondoka duniani basi utaingia Peponi. Ee Allaah! Allaahuuma inniy dhwalamtu nafsiy dhwulman-kathiyran wa laa yaghfirudh-dhunuuba illa Anta. Tumedhulumu nafsi zetu, na basi Usipotughufuria na Ukaturehemu; bila shaka tutakuwa miongoni mwa waliokhasirika.

Rabbanaa Mola wetuUsitubebeshe mzigo kama Ulivyoubebesha juu ya wale waliokuwa kabla yetu. Na muhimu zaidi ya hayo ni kuwa usome mada zinazohusu Tawbah, vipi kufanya Tawbah, masharti yake na fadhila zake ambazo zote utazipata katika kiungo kifuatacho:. Nataka Kutubia Toba Na Maghfira. Skip to main content. Search form. Maswali: Taqwa - Tazkiyyah.

Na Allaah Anajua zaidi.Mtume Muhammad Mustafa s. Amesema, Man la Yahdharul Faqih, J. Al Imam Ja'afer as-Sadiq a. Amesema Al Imam Ja'afer as-Sadiq a. Dhambi hii kubwa inaweza kumteketeza huyo mtu. Na katika Ishara zake ni kuwa amekuumbieni wake zenu kutokana na nafsi zenu ili mpate utulivu kwao. Naye amejaalia mapenzi na huruma baina yenu. Hakika katika haya bila ya shaka zipo Ishara kwa watu wanao fikiri. Kwa hakika, mimi mwenyewe huwaendea wanawake, huwa ninakula chakula nao mchana, na kulala nao usiku.

Kwa hakika yeyote yule anayejitenga na maisha ninavyoishi mimi basi hatakuwa miongoni mwangu yaani atakayeipa mgongo. Imeripotiwa kutoka kwa Al Imam 'Ali ar-Ridha a. Wanawake watatu walimwijia Mtume Muhammad Mustafa s. Na Mtume Muhammad Mustafa s. Akikaripia matendo yao alikwenda haraka juu ya Mimbar na baada ya Kumhimidi Allah swt alisema: Je wamekuwaje baadhi ya watu kuwa hawataki kula nyama, na wala hawataki kutumia manukato, na wameacha kuwakaribia wake zao?.

AmesemaAl-Kafi J. Wakati Uthman alipomaliza sala zake, Mtume Muhammad Mustafa s. Mimi hufunga saumu, huwa nikidumisha sala, na huwa nikichanganyikana na kujumuika pamoja na familia yangu kwa ukamilifu. Na yeyote yule anayependa Sunnah yangu na mwenendo wangu basi lazima afuate mwenendo wa maisha yangu, na Sunnah yangu; Na kwa hakika ndoa ikiwa ni mojawapo ya Sunnah zangu.

Skip to main content. Na Ma-Imamu A. Kuwahurumia Wazazi. Haki za Watoto. Kuwapa Hima kwa Ajili ya Kuoa. Afadhali Mahari Ndogo. Ndoa kwa Kujali Imani na Uaminifu. Azma ya Mwanamme Katika Ndoa. Kutafuta Riziki. Wake Kuwawia Wema Waume Zao. Kuwaheshimu Wake Zenu. Kupeleka Macho Chini na Kulinda Heshima.

Mwanamke naKujipamba. Zinaa na Athari Zake Mbaya.Post a Comment.

12. KUOMBA RIZIKI HALALI NA YA KUTOSHELEZA.

Tafuta kwenye blogu. Haikuthibitika kusimuliwa kutoka kwa Maswahaba zake kuwa alikuwa akisoma Du'aa pamoja kwa sauti na wao wakiitikia ikiwa baada ya Swalah au hata nje ya Swalah.

dua ya kuomba riziki

Vile vile kufanya hivyo mtu, atakuwa anafanya amali ambayo haina thamani yoyote kwa vile haitapokelewa amali hiyo kama alivyotuonya:.

Yeyote atakayezusha katika mambo yetu haya ya dini ambayo hayamo kwetu basi hakitapokelewa [Al-Bukhaariy na Muslim]. Na waja Wangu watakapokuuliza khabari Zangu, waambie kuwa Mimi Nipo karibu. Naitikia maombi ya muombaji anaponiomba. Basi na waniitikie Mimi, na waniamini Mimi, ili wapate kuongoka [Al-Baqarah].

Ama katika kurukuu mtukuzeni Mola Mwenye Nguvu Mtukufu. Na Ama katika kusujudu jitahidini katika Du'aa kwani ni yakini kuwa Atakutakabalieni [Muslim]. Na aliposema kuwa tuombe du'aa katika kila baada ya Swalah ni kuwa mtu anaweza kuomba du'aa lakini kwa kuomba pekee yake na bila ya kuinua mikono. Amri ya kuomba Du'aa na kuinua mikono pia ipo kama ilivyo katika Hadiythul-Qudsiy ifuatayo:. Maulamaa wameona kwamba pale panapo dalili kwamba inaruhusiwa kunyanyua mikono katika hali fulani basi hakuna ikhtilaaf.

Kisha vile kutokana na Hadiyth iliyopokelewa na Abu Hurayrah ya mtu aliyekwenda safarini akachoka na kujaa vumbi, kisha akanyanyua mikono juu na kuomba "Ewe Mola, Ewe Mola" lakini chakula chake ni haram, kinywaji chake ni haram na mavazi yake ni haramu, amerutubishwa kwa haramu, vipi atatakabliwa? Assalam alaikum. Ipo hadithi ya mtume swalla llah alaih wa sallam, ambayo imesimuliwa na Abuu Umama radhiya llah anhu amabyo ni hii hapa.

Asema Mtume Swallalhu alai wasallama" halikusanyiki kundi la watu; wakaomba dua miongoni mwao na wengine wakaitikia aamiin; ila allah atawajibu" amepokea Twabrani, Baihaqiy, Hakim kutoka kwa Habibi Ibn Salamatal Fihryyah; Allah awa wee radhi wote hao.

Jinsi Ya Kuomba Dua Usiku Download Mp3

Hii ndio hadithi ninayotaka kujuwa usahihi wake na kama ni sahihi ukiunganisha na ya Abuu Umama itakuwa ni shaihi kuomba dua kwa pamoja baada ya swala ya fardhi? Kwani imethibiti dua ya pamoja na pia imethibiti dua baada ya swala. Yaani moja ya sehemu inayo kubalika dua ni baada ya swala ya faradh na kama alivyosema imamu Tirmidhy Allah amrehemu kuwa ni hadithi hasan.

Assalam alaikum. Pia hadithi hii inapatikana ktk Riyadha swallihina hadithi ya 1, Pia nime attach hadithi nilo andika kwa mkono, hii nimeikuta ktk vitabu hivi vya dua vidovidogo, sijaiona ktk vitabu vya hadithi, nimeikopi pamoja na muhtasari wa takhrij yake,sina hakika na usahihi wa hadithi hii.

Swali la kwanza, naomba mnifahamishwe usahihi wa hadithi nilo andika kwa mkono attachment number one ama umadhubuti wake kama inafaa kufanyia kazi. Wabillah taufiq. InshaAllaah tutajaribu kujibu nukta baada ya nukta kuhusu Hadiyth zilizotajwa hapo juu katika swali hilo. Na mtapotulia basi simamisheni Swalah kama dasturi. Nadhani itakuwa bora mwanzo tuanze na kuifasiri kwa ukamilifu wake ili ifahamike vizuri.

Hivyo ndivyo ilivyonukuliwa na Imaam an-Nawawiy. Labda tuitazame msimamo wa wanachuoni kuhusu Hadiyth hiyo. Hata hivyo, tukichukulia kuwa Hadith hii ni sahihi kabisa kama alivyosema Sh. Na kufanya hivyo kunampatia mwenye kutekeleza ujira na thawabu nyingi. Pia tunatakiwa tulete baada ya Swalah tu na kabla ya kuinuka latika sehemu aliyoswali Muislamu.

Utaratibu wenyewe ni kama ufuatao:. Baada ya hapo, Laa Hawla walaa Quwwata illaa Billaahi. Laa ilaaha illa Allaahu mukhliswiyna lahud Diyna walaw Karihal kaafiruun Muslim. Shaykh Dkt. Kila mmoja ananyanyua sauti peke yake.

Baada ya kumaliza adhkaar hizi, kila mmoja anaomba kwa siri kwa anachotaka. Ama tukija katika Fat-hul Baariy nimeipitia Hadiythi hizo ulizozitaja katika Mj.Na jambo hili limezungumziwa katika makala mengine. Zipo aina nyingi za malipo yaliyo Sunnah. Vile vile Sadaka ni dawa ya ugonjwa, huondoa balaa, huleta riziki, huzidisha mali na huepusha vifo vya kutisha kama kuungua moto, kuzama maji na kuwazuia Majinni na kwamba huondoa balaa sabini.

Kila utakavyotoa Sadaka zaidi basi matokeo yake pia yatakuwa ni mazuri zaidi. Wala haina kiwango kidogo, kiasi chochote mtu atakachokitoa kitatosha walau hata kama atatoa kokwa moja ya tende basi nayo itatosha! Ni kitu ambacho mtu mmoja anampa mtu mwingine kwa ajili ya kuongezea urafiki ama awe masikini au tajiri. Zipo riwayah nyingi mno kuhusu kuwakarimu wageni na kamba hiyo ndiyo tabia njema ya Mitume a. Inatubidi sisi tuwe tumepanga viwango maalumu vya kila siku au kila wiki au kila mwezi katika mali zetu kwa ajili ya wale wenye shida na kwa ajili ya majamaa zetu ili kukidhi mahitaji yao.

Siku moja aliota ndoto ambamo aliambiwa kuwa Allah swt amempangia kiasi fulani cha umri wake ambapo nusu ya umri huo utapita katika raha na mustarehe wakati nusu ya umri uliobakia utapita katika shida na dhiki na umasikini.

Hivyo Allah swt amekupa fursa wewe kuchagua iwapo utapenda kupitisha umri wako wa nusu ya awali ya raha na mustarehe na baadaye dhiki na umasikini?

Hivyo chagua mojawapo. Hivyo usiku uliofuatia, bwana huyo aliulizwa jibu alilolifikia katika uamuzi wake. Kuanzia hapo yeye alijaaliwa kila aina ya raha na akawa tajiri mkubwa mwenye mali na milki nyingi. Usiwasahau kuwasaidia na kukidhi haja za majamaa zetu na mafukara na masikini na uwe na uhusiano mwema pamoja nao.

Na uwazawadie watu fulani fulani wakiwemo majirani na marafiki, zawadi mbalimbali. Mtu huyo alizingatia na kutekeleza ushauri uliokuwa umetolewa na mke wake. Na hivyo alifungua milango ya kugawa mali yake katika masuala hayo hadi ulipofika wakati wa kuisha kwa nusu ya umri wake wa awali. Na Yeye ndiye aliye ziumba bustani zenye kutambaa juu ya chanja, na zisiyo tambaa, na mitende, na mimea yenye matunda mbali mbali, na mizaituni na mikomamanga inayo fanana.

Kileni matunda yake inapo zaa, na toeni haki yake siku ya kuvunwa kwake. Wala msitumie kwa fujo. Hakika Yeye hawapendi watumiayo kwa fujo. Katika aina za Sadaka, aina hizi mbili za Sadaka ni Sunnah kwani Ayah ya Qur'an Tukufu pamoja na riwayah nyingi zimezungumzia na kusisitiza na ndio maana zimezungumziwa mbalimbali. Yaani kuwakopa Waislamu ambao wanashida ya kukopa deni ili kukidhi masuala yao. Al Imam Ja'afer as-Sadiq a. Kila mara mtu atakapokuwa akimpa muhula mdaiwa wake kulipa deni lake, basi Allah swt atakuwa akimwandikia kuwa ametoa Sadaka kiasi hicho kwani yeye alikuwa na haki kamili ya kufanya na kulazimisha malipo lakini hakutumia nguvu kudai na badala yake amemwongezea muda mdaiwa wake, hivyo inamaanisha kuwa amemkopa mara mbili katika mali hiyo.

Hivyo mtu huyo anakuwa mustahiki wa kupata thawabu za kutoa Sadaka kwa mara ya pili. Kuwakopa Waislamu ambao wanashida ya kukopa deni ili kukidhi masuala yao.

Inabidi kuwapa muda au kuwasamehe madeni wale ambao hawana uwezo wa kuyalipa madeni hayo. Na kuhusiana na swala hili Al Imam Ja'afer as-Sadiq a. Na iwapo hatamsamehe basi atalipwa Dirham moja kwa Dirham yake moja.

Swalah Na Du’aa Zipi Za Kusoma Unapotaka Kutubu?

Vile vile Mtume Muhammad Mustafa s. Ili kujihifadhi na shari na dhuluma na udhalilisho wa madhalimu kutolewe mali kwa misaada. Imeripotiwa kuwa bora ya kutoa mali kwa kusaidia ni kule ambamo kunalindwa hadhi na heshima ya mtu.

Kutumia mali kwa ajili ya mema ya kudumu na kwa faida ya watu, kwa mfano kujenga Misikiti au Madrassah, daraja, barabara, kupanda miti, vyoo, kuchimba mito, visima vya maji au kuchapisha vitabu vya dini n. Merehemu Haji Nouri r.September 10, Baba umenipa funguo muhimu katika Mathayo za kufunga na kufungua.

Ninatumia funguo hizo kufunga na kufungua, kuvunja na kubamiza kila kitu ambacho kinazuia kutimizwa kwa mipango yako kamili katika maisha yangu. Ninaamuru na kutangaza kwamba kila mnyororo, kamba, gereza, pingu kwamba zimefunguliwa, zimekatwa, na kuondolewa kutoka kwenye maisha yangu katika jina la Yesu.

Baba, Bwana Nakushukuru, kwamba wewe pekee ndiye hakimu wa maisha yetu, kwa mujibu wa Yeremia Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha; nani awezaye kuujua? Mimi, Bwana, nauchunguza moyo, navijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake.

Baba naomba katika jina la Yesu, kwa mujibu wa Zaburi Nawe, Bwana, usiwe mbali, Ee Nguvu zangu, fanya haraka kunisaidia. Baba naomba kwamba utusaidie, na kutupa uvumilivu wa kusubiri mapenzi yako kutimizwa.

Baba katika jina la Yesu, neno lako liniasema katika Isa usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe; usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako; nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu.

Tazama, wote walioona hasira juu yako watatahayarika na kufadhaika; watu washindanao nawe watakuwa si kitu, na kuangamia. Utawatafuta wala hutawaona wale wapiganao nawe; watakuwa si kitu; watakuwa kama kitu kisichokuwa, wale waliofanya vita juu yako. Baba, ninakubaliana na neno lako lenye nguvu, uweza, uhakika, na la kujiamini, kwamba utawalinda watu wako dhidi ya maadui.

Umetuambia kwamba kisasi ni chako asema Bwana, na utawalipa waovu. Bwana Ninakushukuru, kwa ajili ya ulinzi wako, na neno lako la nguvu na la ukombozi.

Katika jina la Yesu. Baba tunakushukuru kwa neno lako linalosema katika Ayubu Yeye huyatangua mashauri ya wadanganyifu, Mikono yao isipate kuyatimiza makusudi yao. Baba katika jina la Yesu, umesema katika Zaburi "Watenda mabaya waliponikaribia, wanile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu, walijikwaa wakaanguka. Asante Bwana, kwasababu unatalnda. Wakati maadui zetu wanakuja kula nyama yetu, tunakuwa dhaifu, tumelala kiroho, tumekata tamaa, lakini uwezo wako katika damu umeruhusu maadui kuanguka ndani ya shimo la kuzimu.

DUA YA KUVUTA RIZKI KWA HARAKA

Asante Mungu wa huruma na neema, kwa upendo wako wa milele kwa watu wako. Nakushukuru Bwana, na ninadai ushindi kamili katika jina la Yesu. Baba kama ulivyosema katika Zaburi Wewe ni mchungaji wangu, sitapungukiwa au kukosa vitu vyovyote vizuri katika maisha yangu. Wewe ni Mungu ambaye unatupatia mahitaji yetu yote. Nakiri kama ulivyosema, kwamba huwezi kuzuia mambo yoyote mazuri kwa watoto wako. Baba nadai faida zako zote za kiroho, na za kimwili. Katika Jina la Yesu.

dua ya kuomba riziki

Baba umeniambia katika 2 Tim. Utukufu una Yeye milele na milele. Baba ninasimama sawa sawa na neno lako na kuyafunga kila matendo maovu, yaliyofanywa maishani kwangu, watoto wangu, familia yangu, nyumbani kwangu, huduma yangu, afya yangu, fedha zangu, mustakabali wangu na vitu vyote tunavyomiliki. Ninayafunga toka mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, mbingu ya pili, katika maji, kwenye moto, katika hewa, katika ardhi, katika maeneo, katika mazingira, na kila maeneo chini ya jua, mwezi, nyota, na sehemu nyingine zote za siri yanakojificha.

dua ya kuomba riziki

Ninaachilia neno lako, damu ya Yesu, na jina lako dhidi yao, katika maeneo hayo yote, kwamba yatakuwa yamefungwa milele na milele amina. Baba kama ulivyosema katika kitabu cha Hesabu Nasimama kwenye mamlaka ya neno lako, na amrisha moto ushuke kutoka mbinguni na kuharibu kila roho ya kurudi nyuma ambayo imewekwa na adui katika maisha yetu. Baba, Bwana nasimama sawasawa na neno lako katika Joshua Naomba maneno yako yasindoke vinywani mwetu wala mioyoni mwetu, bali tuyatafakari mchana na usiku, ndipo tutakapoifanikisha njia yetu.

Bwana ninaomba mambo yo yote yaliyo ya kweli, yo yote yaliyo ya staha, yo yote yaliyo ya haki, yo yote yaliyo safi, yo yote yenye kupendeza, yo yote yenye sifa njema; ukiwapo wema wo wote, ikiwapo sifa nzuri yo yote, niyatafakari hayo sawasawa na neno lako, katika Wafilipi 4: 8.

Baba umeniambia katika 2 Timotheo kwamba Mungu hakunipa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Baba napinga roho ya woga, nakataa kuwa na wasiwasi, au kukatishwa tamaa.

Nautumia nguvu yako na mamlaka juu ya kila mipango na miradi ya adui. Nadai ushindi kamili juu ya nguvu zote za giza, katika jina la Yesu.Idadi ya Wasomaji Wetu. Msomaji wangu mpendwa. Sifa njema ni za Allaah ambaye ndiye alieumba mbingu na ardhi na vilivyomo katika siku sita na wala kazi hiyo haikumchosha hata kidogo, ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa na hafanani na chochote wala yeyote, Na ziada ya Rehma na amani zimfikie Mtume wetu Muhammadi Swalla llaahu alayhi wasallam ambaye ameletwa ili awe ni rehma kwa viumbe wote, na rehma na amani ziwafikie Aali zake na Maswahaba zake na watakaowafuata mpaka siku ya malipo.

Leo ni vizuri tukaingia katika somo lihusulo dua kwa ajili kuondosha dhiki na matatizo mbalimbali kama zilivyoelekezwa na Mtume S. Yaan wewe umemuomba Allah akuwezeshe kupata ajira fulani uliyoona itakufaa badala yake ukaona unazidi kuchelewa kuipata kazi hiyo basi usiache kumuomba kwani kuna jambo baya mungu amekuepushia pengine kwenye kazi hiyohiyo ungefikwa na majuto ya maisha yote.

Katika hadithi inayosimuliwa na ibn Abbas r. Matamshi ya maneno haya ni kama ifuatavyo Soma maneno haya kwa idadi kubwa na mara kwa mara ukiwa na dhiki, tatizo ama shida yoyote inayokusumbuajambo hilo linalokusunbua ni kubwa kwako ama kwa binaadamu wenzako lakini ni jepesi mno kwa Allaah kukuondolea jambo hilo. I wapo unasumbuliwa na huzuni,dhiki,shida, madeni,uvivu,kushindwa kufanikiwa malengo yako n.

Newer Post Older Post Home. Msomaji wangu mpendwa, Assalaam alaykum Sifa njema ni za Allaah ambaye ndiye alieumba mbingu na ardhi na vilivyomo katika siku sita Uislam ni dini iliyokamilika katika kila idara miongoni mwa mambo ambayo pia yanapatikana ndani ya uislam ni kinga ya kisheria dhidi ya kil Assalaamu alaykum Ndugu msomaji, Baada ya kujua namna ya kusoma kisomo hiki ambacho ni maalumu kwa kupambana na mashetani,uchawi na Assalaamu alaykum.

Kuumwa kichwa upande mmoja 2. Kujihisi unaingiliwa iwe ni ndotoni au Assalaamu alaykum Leo nimeona niwafafanulie wasomaji wangu mambo machache kuhusu mashetani mapepo kwani watu wengi wamekuwa na uelewaKutoka kwa Aisha R.

Maana yake, "Ewe Mwenyezi Mungu, Nijaalie riziki yako ya kutosheleza wakati wa uzee wangu, na katika umri wangu wa mwisho". Kutoka kwa Ibn Abbas R. Kutoka kwa Ummu Salamah R. Maana yake, "Ewe Mwenyezi Mungu nakuomba elimu yenye manufaa [5]na vitendo vyenye kukubaliwa, na riziki ya halali". Maana yake, "Hapana mungu anaepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah Peke Yake, hana mshirika nae, Mwenyezi Mungu Mkubwa sana, na sifa njema na shukrani nyingi ni Zake, na Ametakasika Mwenyezi Mungu Mola wa walimwengu, na wala hapana nguvu wala uwezo ispokuwa wa Mwenyezi Mungu Mwenye Kushinda mwenye Hekima".

Akasema yule bedui, "Haya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wangu Mtukufu na yapi kwa ajili yangu?. Akasema Mtume S. Maana yake, "Ewe Mwenyezi Mungu nisamehe, na unirehemu, na uniongoze, na uniruzuku". Notify me of follow-up comments. Mada Mpya. Majibu Kwa Muwahabi - Jumatano, 13 Machi Shaaban Al- Bataashy Sh. Log in. JavaScript lazima iwe itawezeshwa kwa kuweza kuona.

Tukumbuke Rehma Za Allah - Sh. Khalfan Ti… Jun 30,


Gardale

thoughts on “Dua ya kuomba riziki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *